Литература за све узрасте
Књиге, часописи, дневне новине, електронске публикације
Кутак за децу
Едукативна средства и сликовнице за децу свих узраста
Најновији наслови
Библиотека интензивно попуњава свој књижни фонд најновијим насловима

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Save

Радно време

 

 Сваког радног дана: 
7.00-15.00 часова

 

 

 

 

 

 

Чланарина

На позајмном одељењу - 350,00 динара
На дечјем одељењу - 300,00 динара
Упис за предшколце је бесплатан
(у оквиру Дечје недеље).

Save

Save

Save

Save

Конкурс за пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време у Oпштинској библиотеци „ Петар Петровић Његош“ Медвеђа

На основу члана 24. Закона о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), члана 50., члана 51. Става 1. и члана 52. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. Гласник РС", број 113/17),и члана 20. Статута Општинске библиотеке „Петар Петровић Његош“ Медвеђа  ( „Сл. глсник града Лесковца „ број 8, од 7. априла 2023.године) и на основу Одлуке директора за пријем у радни однос једног извршиоца на неодређено време расписује се:

  

O  Г  Л  А  С  

    ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ИЗВРШИОЦА У РАДНИ ОДНОС НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  У  ОПШТИНСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ МЕДВЕЂА

 

 I. У циљу попуњавања непопуњеног извршилачког радног места у  Општинској библиотеци  « Петар Петровић Његош» Медвеђа, РАСПИСУЈЕМ ОГЛАС за пријем 1 (једног) извршиоца на неодређено време.

IIРадно место које се попуњава: послови чистачице

III. Услови за учешће на конкурсу су:

Стручна спрема:

– најмање основно образовање

IV. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и услове из одредби чланова Закона о раду.

-          да је држављанин Републике Србије,

-          да је пунолетан,

-          да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

 

V. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе:

1. Диплома о стручној спреми,

2. Уверење о држављанству РС,

3. Извод из матичне књиге рођених,

 4. Уверење о здравственој способности

 6. Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци).

 Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника.                                    

VI. Пријава на оглас садржи:  име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на оглас и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.                                           

VII.  Пријаву на оглас са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска библиотека       “ Петар Петровић Његош“ Медвеђа, ул.Ђуре Јакшића 6,16240 Медвеђа. Са напоменом: ''за Оглас ''.

 VIII.  Лице задужено за давање обавештења о огласу

-          Марија Младеновић, 016/891-069

IX.  Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и потом објављивања на огласној табли Општинске библиотеке и на сајту www.bibliotekamedveđa.rs

Напомене:
            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене. 

            * Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                                                          Директор

                                                                                                                                  Тијана Пејић

Скенирани Оглас

 

Пратите нас

 

Save

Save

Save

Save

Save