Литература за све узрасте
Књиге, часописи, дневне новине, електронске публикације
Кутак за децу
Едукативна средства и сликовнице за децу свих узраста
Најновији наслови
Библиотека интензивно попуњава свој књижни фонд најновијим насловима

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Save

Радно време

 

 Сваког радног дана: 
7.00-15.00 часова

 

 

 

 

 

 

Чланарина

На позајмном одељењу - 350,00 динара
На дечјем одељењу - 300,00 динара
Упис за предшколце је бесплатан
(у оквиру Дечје недеље).

Save

Save

Save

Save

Историјат

Историјат библиотеке

Библиотека је основана 16. марта 1964. године под називом Јавна матична библиотека „Вук Караџић“ а у  циљу ширења општег образовања и културе, помагања научног и стручног рада  и задовољавања културних потреба  грађана, прикупљања и чувања библиотечког материјала и његовог давања на коришћење грађанима, радним организацијама, државним  органима  и другим самоуправним организацијама.  Веома кратко је радила самостално, о чему нема  пуно података; наставља са радом у оквиру Народног универзитета, касније Народног  универзитета „Васо Смајевић“. Реализација програма  је вршена у областима кинематографије, књижевности и библиотекарства, културно-уметничког аматеризма и гостовања позоришта и других ансамбала. Како  је библиотекарство било само сегмент рада Народног универзитета недовољно је било и финансијских и кадровсих потенцијала  за одвијање библиотечке делатности. Набавка књига пратила је потребе ученика основне и средње  школе. Библиотека је била смештена у згради Комитета, одакле је пресељена у једну просторију  старе зграде Основне школе.. Доношење Закона о библиотечкој делатности 1994. донело је позитивне промене  у погледу организације рада, правног уређења  и осамостаљивања библиотеке од тада Библиотека озбиљније  приступа прикупљању, обради, чувању и коришћењу књига и остале библиотечке грађе.

Пратите нас

 

Save

Save

Save

Save

Save